شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

*آسمان*

*آسمان*
@};-
* سميه *
که من بر دوريش تابي ندارم
*آسمان*
.
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top